Stiftet 7. mars 1974 av Ski Utmarksråd. Konstituerende styremøte 21. mars 1974. Vedtekter fra årsmøtet 17.02.2000, endret av årsmøtet 21.02.2012 og årsmøtet 01.03.2018. ”De som ikke husker fortiden er dømt til å gjenta den.”

§ 1 FORMÅL

Ski Historielag har som formål å fremme kjennskap til Skis historie, vekke interesse for tidligere tiders liv og virke og søke å bevare lokalhistoriske verdier.

§ 2 ORGANISERING

Ski Historielag er frittstående, selveiende og har et styre. At det er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på lagets formue eller eiendeler, eller har ansvar for gjeld eller forpliktelser. 

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle. Det innkreves en kontingent som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten gjelder pr. kalenderår. Det gis adgang til familiemedlemskap for medlemmer av samme familie med felles adresse, med redusert kontingent for antall medlemmer utover det første (hovedmedlemmet). Kontingenten inneholder også eventuell kontingent til Follo Historielag.

§ 4 SAMARBEIDENDE FORENINGER

Medlemmer av Ski Historielag er automatisk medlemmer av Follo Historielag, og laget er dermed også medlem av Landslaget for Lokalhistorie.

§ 5 STYRET

Styret administrerer historielaget mellom årsmøtene og styret konstituerer selv roller etter behov. Styrets leder innkaller til styremøter, og styret skriver referat fra alle møter.

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede under styremøtet.

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret oppnevner komiteer og utvalg og setter mandat for disse.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter. Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes. For saker til vedtektsendringer gjelder 4 uker, og styret må varsle om årsmøtet i tide.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Styret velges av årsmøtet og består av minst 5 medlemmer.
Styrets leder velges særskilt for ett år og styremedlemmer velges for to år om gangen om ikke årsmøtet under dagsorden punkt 6 bestemmer noe annet.

Med funksjonstid for ett år velges:
Minst 3 varamedlemmer til styret som første, andre og tredje varamann. Valgkomite på tre medlemmer og 2 revisorer med 1 varamann.

Stemmeberettiget er medlemmer som har betalt siste års kontingent eller har meldt seg inn og betalt kontingent før årsmøtet avholdes.  Vedtak fattes med simpelt flertall, dersom ikke annet er bestemt i lagets vedtekter. Avstemning skal skje skriftlig hvis en møtedeltaker krever dette. 

Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet. Øvrige vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall.

Frist for innsending av saker til behandling på årsmøtet er 2 uker før årsmøtet avholdes.

På årsmøtet skal følgende være tilgjengelig: Dagsorden, styrets forslag til årsmelding, saker til behandling, vedtekter og valgkomiteens innstilling i minst 10 eksemplarer. Videre: medlemsliste, styrets referater og regnskaper.

Lagets regnskaper avsluttes 31.12. hvert år og omdeles på årsmøtet.

Protokollvitnene undertegner årsmøtes protokoll sammen med møteleder og referenten.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller dersom minst 10 medlemmer krever dette. Dagsorden for ekstraordinært årsmøte:
1. Åpning av det ekstraordinære årsmøte. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Konstituering av det ekstraordinære årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.
3. Saker til behandling. Ingen andre saker en det utsendte i saken kan behandles. 

§ 7 VALGKOMITE

Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges for to år. En velges hvert år. Styret skal i god tid før årsmøte informere valgkomiteen om hvem som er på valg, sammen med medlemsliste. Valgkomiteen bør søke å få til en jevn utskifting av styrets medlemmer, og bør oppfordre alle medlemmer til å melde sin interesse for å delta i lagets styre. 

§ 8 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av lagets vedtekter krever to tredjedels flertall av de lovlig avgitte stemmer på årsmøtet. Forslag om vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøte. Det skal kunngjøres i innkallingen at slike forslag foreligger.

§ 9 ÆRESMEDLEMSKAP

Æresmedlemskap i Ski Historielag kan tildeles medlem som har gjort en ekstraordinær innsats til fremme av lagets formål og virke. Æresmedlemmet får et diplom. Æresmedlemmet og familiemedlem, fritas for å betale medlemskontingent og har stemmerett i alle saker tilsvarende ordinære medlemmer.
Forslag på et æresmedlem sendes styret. Forslaget skal være begrunnet. Det er styret som fremmer forslag til behandling på årsmøtet. Årsmøtet utnevner æresmedlemmer. Navn på det nye æresmedlemmet og begrunnelsen behøver ikke å være oppgitt i dokumenter til årsmøtet. Årsmøtet vedtar etter alminnelig flertall eller bred akklamasjon. Æresmedlemskapet er personlig.

§ 8 OPPLØSNING

Hvis driften av laget ikke lar seg opprettholde som følge av sviktende interesse, eller av andre grunner, skal det på ordinært eller ekstraordinært årsmøte nedsettes et utvalg på tre medlemmer som får ansvar for å ta vare på lagets eiendeler i fem år. Har det i løpet av denne tiden ikke vært mulig å få virksomheten i gang igjen, har utvalget fullmakt til, i samarbeid med to representanter utpekt henholdsvis av Nordre Follo kommunestyre og Follo Historielag, å overdra lagets eiendeler og arkiver til institusjoner eller foreninger med formål som samsvarer med Historielagets. Er Follo Historielag ikke i funksjon oppnevner Nordre Follo kommunestyre begge representantene.

 

Vedtaks-og endringslogg fra årsmøteneog administrative vedtak fra styret:

Årsmøtet 21.02.2012: Endringer og tilføyelser årsmøtet:
§4 Styret, tilfører administrasjonsfullmakt, styreleder innkallier til styremøtet.
§5 Årsmøtet, for medlemmer, myndighet, varsel, årsmøtedokumenter, dagsorden, styremedlemmer, funksjonstid, stemmeberettigede, stemmeregler, regnskaper omdeles på årsmøtet og hvem som undertegner årsmøtereferatet.

Årsmøtet 7. februar 2014: sammenfallende med 40-årsjubileum. 3 nye æresmedlemmer.

Årsmøtet 01.03.2018: endringer§7 Æresmedlemskap, Del 1 æresmedlemskap tildeles medlemmer, del 2 årsmøtet utnevner æresmedlemmer.

Årsmøtet 2019: 2 nye æresmedlemskap.

Årsmøtet 2020: 3 nye æresmedlemskap. Komitemedlemmene gjenvalgt for 2 år i stedet for 1 år.

Styret: 6. januar 2021 styret vil benytte Styreweb som administrativt verktøy.

Styret: 3. februar 2021 familiemedlem gift/samboer med æresmedlem betaler ikke kontingent livet ut.