For 20.000 år siden, da siste istid hadde sin største utbredelse, regner vi med at isen hadde en tykkelse på ca. 2000 m over Ski. Klimaet ble så mildere, og isen trakk seg gradvis tilbake.

SkimorenenSkimorenen som skolen vår ligger på toppen av, ble dannet som en kjempemessig israndavsetning under havet for ca. 10.000 år siden. Havet sto da ca. 215 m over dagens nivå. I en kjøligere periode stoppet isen opp, rykket fremover og presset grusmasser foran seg som en bulldoser. Landet steg langsomt opp av havet og dagens landformer dukket etter hvert fram.

Her oppe på morenen mener man faktisk at noe av den eldste faste bosettingen i Ski ble påbegynt for ca. 3-4000 år siden. De første "jordbrukere" måtte se seg om etter plasser med lettdyrket jord og god naturlig avrenning. Hva var vel da mer naturlig enn å slå seg ned øverst på Skimorenen, som dessuten hadde vidt og fritt utsyn over landskapet både i nord og sør. Den nære tilknytning til Midtsjø og Nærevann har sikkert også spilt en vesentlig rolle.

De mange oldtidsfunn, både jordfaste (gravhauger, skålgroper) og løsfunn (redskap, våpen osv.) vitner om stor virksomhet i området. Sander ble en sentralgård som strakte seg fra Ris i Nordby til Nærevann i øst.

Utover i jernalder og middelalder fikk vi en rekke fradelinger av nye gårdsbruk. Gjennom mange hundre år utviklet det seg et frodig og bølgende jordbrukslandskap avbrutt av åkerreiner og små skogholt.

For ca. 100 år siden tok denne utviklingen en dramatisk vending ved at jernbanen ble lagt gjennom Ski, - først vestre linje 1879 og deretter østre linje fire år senere. Ski ble et samferdselsknutepunkt, noe som etter hvert har fått enorm betydning både for befolkningstilvekst og arealbruk.

Rundt århundreskiftet var det fire Sandergårder i Ski, østre-, mellom-, vestre og Kapell-Sander. Utviklingen av Ski sentrum har gradvis "spist opp" mesteparten av disse arealene til boliger og forretningsvirksomhet, slik at vi i dag bare har skikkelig gårdsdrift på Kapell-Sander.

Ski kommune var forutseende og gikk allerede i 1925 til kjøp av skoletomt fra mellom-Sander. Denne tomta ble altså ikke tatt i bruk før oppføringen av realskolen i 1938/39. Det resterende areal av gården og selve tunet ble brukt under utbyggingen av Ski Barneskole (1954-64).

Les også Follominne 2014 'Follos geologiske historie – Hva skjedde da Follo ble dannet?' av Kjersti Iden.